Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

Marek Okniński
03.04.2020 12:29
A A A
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (fot.Shutterstock)

Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.

Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.

Konsekwencją powyższego jest brak możliwości ustalania warunków udziału w przetargu, które dają prawo do ubiegania się o zamówienie wyłącznie firmom zlokalizowanym na wskazanym przez zamawiającego terenie, np. miasta, województwa.

Przykładowo zamawiający nie może bez narażania się na zarzut naruszenia Prawa zamówień publicznych określać warunku, który umożliwia udział w przetargu wyłącznie firmom mającym siedzibę na terenie miasta, w którym siedzibę ma również zamawiający.

Argumentacja uzasadniająca wprowadzenie tego rodzaju warunku oparta przykładowo na chęci wspierania lokalnych przedsiębiorców w celu ograniczenia skutków ekonomicznych związanych z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego nie znajduje oparcia w obowiązującym stanie prawnym.

                                                                                                           Autor: Marek Okniński