Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Marek Okniński
22.05.2020 09:00
A A A
Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp (fot.Shutterstock)

Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków, jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID-19.

Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków, jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID-19.

Jednym z obszarów, które mają ulec odformalizowaniu w celu ułatwienia działalności przedsiębiorców (szczególnie z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw) są procedury udzielania zamówień publicznych.

Skierowana 20 maja 2020 r. pod obrady Sejmu RP ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawiera między innymi propozycje wielu zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 planowane do wprowadzenia wyżej wymienioną ustawą będzie obejmować między innymi:

- zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

- brak obowiązku żądania przez zamawiającego wniesienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wadium przetargowego (w tym jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne);

- zobowiązanie zamawiającego do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek - w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (zmiana ma obejmować również okres po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego);

- zmniejszenie górnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

                                                                                               Autor: Marek Okniński