Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Marek Okniński
16.04.2021 15:57
A A A
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych nie eliminuje stosowania kryteriów niewymiernych, należy jednak przestrzegać wymogu ich odpowiedniego opisania odnośnie do informacji, jakie są konieczne do uzyskania punktacji w danym zakresie/przedziale.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie:

- kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu,

- ceny lub kosztu.

Decyzja, jakie kryteria ustali zamawiający, uzależniona jest od przedmiotu udzielanego zamówienia oraz określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia [1].

Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do:

- jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

- aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia;

- aspektów innowacyjnych;

- organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

- serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy oraz okresu realizacji.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy na obowiązek przestrzegania przez zamawiającego zasady, aby ustalone przez zamawiającego kryteria jakościowe miały charakter uzasadnionych - wyrażających określone priorytety dla zgłaszanych przez zamawiającego - potrzeb w obrębie danego zakupu.

Oznacza to tyle, że w kryteriach jakościowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne.

Zasada dotycząca niewymiernych kryteriów jakościowych:

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie eliminuje stosowania kryteriów niewymiernych, należy jednak przestrzegać wymogu ich odpowiedniego opisania odnośnie do informacji, jakie są konieczne do uzyskania punktacji w danym zakresie/przedziale.

Stosując kryteria jakościowe, zamawiający może bezsprzecznie postawić na jakość oraz inne kryteria pozacenowe, tak aby ograniczyć możliwość wyboru oferty najtańszej, ale wątpliwej jakości.

Dzięki zastosowaniu kryteriów jakościowych zamawiający może między innymi uzyskać:

- optymalne parametry sprzętu objętego przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego,

- dodatkowe, ale użyteczne funkcjonalności w ramach przedmiotu zamówienia,

- maksymalizację kompetencji osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- skompletowanie wykwalifikowanego kluczowego personelu zarządzającego procesem inwestycyjnym.

 [1] patrz: art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych