Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tychach zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na złożenie do dep. sąd. kwoty 7842,50 zł

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161726
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE

Postanowieniem z dnia 4 marca 2021 r., sygn. akt IX Ns 533/19, Sąd Rejonowy w Tychach zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7842,50 zł (siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 50/100) stanowiącej odszkodowanie z tytułu 5/8 części nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 o znaku IFXIII.7820.47.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - w związku z ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2019 r. o znaku IFVIII.7570.19.37.2018 - nieruchomość oznaczona jako działka nr 380/127 o powierzchni 0,0570 ha, powstała z podziału działki nr 259/127 obręb Bieruń Stary, gmina Bieruń, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych nr KW KA1T/00000643/9 będącej własnością następców prawnych Heleny Machalicowej, córki Jana i Ewy, z tym, że kwota ta zostanie wydana następcom prawnym Heleny Machalicowej po udokumentowaniu według stanu na dzień 14 lutego 2018 r. tytułu prawnego do nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00000643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych. Wzywa się następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

drukuj ogłoszenie