Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Kusięta

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161737
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOlsztyn, dnia 23.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn (działka nr ewid. 990) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247), a także na podstawie Uchwały Nr VII/87/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 8 października 2019 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn (działka nr ewid. 990) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 3285 077 wew. 33) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, w sali sesyjnej o godz. 12.00, w tym również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem https://www.olsztyn.bip.jur.pl/ w dniu 01.04.2021 r.

Udział w dyskusji publicznej wymaga wcześniejszego umówienia wizyty pod nr telefonu 34 3285 077 wew. 33 do dnia 23.04.2021 r.

Udział w dyskusji publicznej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość wymaga wcześniejszego zgłoszenia pod nr telefonu 34 3285 077 wew. 33 oraz na adres e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy i adresu zamieszkania bądź siedziby, do dnia 23.04.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić na piśmie z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, przedmiotu uwagi, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021 r.

Pisma zawierające uwagi należy kierować do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, lub w postaci elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności

poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl lub przez platformę ePUAP.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 17, 17a, w związku z art. 18. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w tym możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w sposób, w miejscu i terminach określonych powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn. Zarządzenie Wójta Gminy Olsztyn w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn

 

drukuj ogłoszenie