Ogłoszenie

Ołoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski

lubelskie, Piaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082362
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-050 Piaski
Ulica
Lubelska 77
Osoba kontaktowa
GMINA PIASKI

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - dla obszaru położonego
w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla części działki nr ew. 91/2)
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIX/257/2021
Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski
- dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla części działki nr ew. 91/2), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla części działki nr ew. 91/2).
Zmiana planu obejmuje zakres i obszar określony w wyżej wymienionej uchwale wraz
z załącznikiem graficznym.
Przedmiotem planu miejscowego będzie określenie przeznaczenia terenów wskazanych
w treści uchwały.
Z treścią uchwały można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piaskach pod podanym niżej adresem:
https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=501&p1=szczegoly&p2=1603421
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.
Wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej poprzez przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego
w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP: /UMPiaski/skrytka;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@piaski.pl.
Wnioski należy składać do Burmistrza Piask, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia z podaniem: imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Piaski, reprezentowana przez Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, tel./fax. (81)5821020, e-mail: um@piaski.pl;
2) W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski, określonego
w ogłoszeniu.
4) Pełna treść wszystkich informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie piaski.pl w zakładce Pliki do pobrania/Geodezja oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach.
Burmistrz Piask
Michał Cholewa
34082362
drukuj ogłoszenie