Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Zawierciańskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Pilica

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161768
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Nr GMS.6853.80.2020.BS

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Zawierciański informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Pilica, obręb Szyce, składającej się z działek ozn. nr. 709/1 i 709/2 - k.m. 8 (brak księgi wieczystej), będącej własnością Antoniny Przewłockiej, c. Michała i Franciszki, zmarłej 13.09.1996 r.

Powyższa nieruchomość jest niezbędna spółce TAURON Dystrybucja S.A. i podmiotom działającym na jej zlecenie w związku z planowanym wykonaniem czynności związanych z zadaniem pn. „Wymiana przewodów gołych linii 15(20)kV relacji: PZ Pilica-Szyce na odcinku od stanowiska słupowego nr 40 do stanowiska słupowego nr 53 wraz z odgałęzieniami znajdującymi się na terenie szadziowym".

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłaszać się w celu udokumentowania tego prawa w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Sienkiewicza 34, pok. nr 11, tel. 32 450 71 65.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianej nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowej nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ww. inwestycji.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: