Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34083437
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Pabianicka
Osoba kontaktowa
POWIAT BEŁCHATOWSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO
Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Starosta Bełchatowski
zawiadamia
że na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "przebudowa i budowa dróg publicznych wchodzących w skład gminnej obwodnicy na odcinku od ronda w Kleszczowie przy zbiegu ulic Milenijnej, Głównej i Sportowej) do skrzyżowania z ul. Pionową i budową ronda, ul. Ogrodowej od skrzyżowania z ul. Łączną do obwodnicy" w zakresie:
-wykonanie robót ziemnych,
-budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
-wzmocnienie istniejących warstw konstrukcji nawierzchni,
-budowa nowych warstw konstrukcyjnych na rondzie i dojazdach do ronda,
-budowa wysp kanalizujących,
-rozbiórka konstrukcji i elementów instalacji sygnalizacji świetlnej oraz zasilania elektrycznego sygnalizacji,
-rozbudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Milenijną na skrzyżowanie rondo typu "małe",
-budowa ścieżki rowerowej,
-budowa chodników,
-budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
-budowa terenów zieleni niskiej,
-wyrównanie i wyprofilowanie terenu,
-rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej,
-budowa i przebudowa rowów drogowych otwartych,
-budowa zbiornika retencyjnego,
-budowa przepustów pod zjazdami,
-budowa poboczy utwardzonych i gruntowych,
-budowa miejsc postojowych przy jezdni dla samochodów ciężarowych i osobowych wzdłuż obwodnicy od projektowanego ronda do skrzyżowania z ul. Pionową,
-budowa instalacji zraszania zieleni na rondzie,
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków,
-budowa sieci gazowej - połączenie gazociągu w ul. Ogrodowej z siecią gazową w ul. Łącznej i Przemysłowej,
-rozbiórka istniejącego, budowę nowego oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego,
-rozbiórka kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i budowa sieci teletechnicznej,
-rozbiórka kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i budowa sieci gazowej,
- rozbiórka kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i budowa sieci wodociągowej,
- rozbiórka kolidującej z rozwiązaniami projektowymi i budowa sieci energetycznej,
-budowa rur osłonowych na projektowanych i istniejących sieciach infrastruktury technicznej,
-rozbiórka i budowa ogrodzeń,
-wycinka drzew oraz zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,
-wykonanie nowego oznakowania poziomego i oznakowania pionowego
Działki istniejącego pasa drogowego w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegające podziałowi) - dz. nr ewid. 353/5, 354/3, 353/4, 356/1, 355/1, 345/5, 352/3, 357/1, 351/3, 350/2, 349/2, 348/2, 347/2, 346/2, 345/2, 344/2, 343/6, 342/13, 342/11, 341/13, 341/11, 340/2, 339/5, 338/5, 337/5, 336/5, 335/5, 334/5, 333/5, 332/5, 331/8, 330/5, 329/6, 328/5, 327/5, 326/5, 325/5, 324/7, 323/11, 608/7, 322/7, 321/7, 320/2, 319/2, 318/7, 317/2, 316/2, 315/2, 314/2, 309/5, 308/11, 307/16, 296/27, 295/3, 294/3, 292/2, 291/5, 997, 999, 1002/1, 1003/1, 1077/1, 1079/1, 1081, 1086, 1090/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1172/1, 600/4, 600/8, 1170/1, 1171, 312/2, 310/17, 1165, obr. Kleszczów, gmina Kleszczów;
Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy - dz. 600/6, 354/4, 1092/3, 311/10, 313/25, 1166/3, obr. Kleszczów, gmina Kleszczów;
Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego) - dz. nr ewid.: 310/16 (310/19*, 310/18), 311/21 (311/24*, 311/23), 313/20 (313/29*, 313/28), 313/9 (313/26*, 313/27*), 1166/1 (1166/5*, 1166/6*), 1166/4 (1166/7*, 1166/8*, 1166/9), 1170/2 (1170/3*, 1170/4), 1107 (1107/2*, 1107/1), 1106/3 (1106/8*, 1106/9), 1106/2 (1106/7*, 1106/6), 1106/1 (1106/5*, 1106/4), 1091/2 (1091/6*, 1091/5), 1092/1 (1092/5*, 1092/4), 1091/1 (1091/4*, 1091/3*), 1076 (1076/2*, 1076/1*), 1167/2 (1167/3*, 1167/4), 1168/2 (1168/3*, 1168/4), 1169/2 (1169/3*, 1169/4), obręb Kleszczów, gmina Kleszczów.
Działki położne poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone, niezbędne dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni, budowy sieci gazowej, budowy odcinka sieci gazowej z włączeniem do istniejącej sieci gazowej, rozbudowy odcinka drogi powiatowej, rozbiórki sygnalizacji świetlnej, przebudowy ścieżki rowerowej, budowy sieci energetycznej zasilającej znaki aktywne, nawodnienie na rondzie oraz pompownie tłoczną ścieków sanitarnych do złącza kablowego ZKP- 3.3.4, budowa odcinka oświetlenia ulicznego, budowa odcinka linii energetycznej, budowa zjazdu, budowa umocnienia rowu drogowego, odtworzenie odcinka rowu drogowego, przebudowa chodnika, rozbiórka linii energetycznej zasilającej sygnalizację świetlną, wykonanie zieleni, budowa zjazdu, ogrodzenia, wykonanie zieleni, budowa odcinka sieci energetycznej - dz. nr ewid. 995, 1203, 1204, 312/1, 313/24, 1172/2, 339/4, 311/22, 1090/5, obręb Kleszczów, gmina Kleszczów.
(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A25, tel. 44 635-86-83)
w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 730- 1530, wt. godz. 730-1800).
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
34083437
drukuj ogłoszenie