Ogłoszenie

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany zagospodarowania gminy Parzęczew

mazowieckie, Parzęczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085110
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-045 Parzęczew
Ulica
Południowa 1
Osoba kontaktowa
GMINA PARZĘCZEW

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parzęczew
ogłasza
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew
Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/70/19 z dnia 28 maja 2019 r., uchwały Nr XVIII/151/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz uchwały Nr XIX/166/20 z dnia 31 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany w/w planu będzie również udostępniony w powyższym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 9.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na adres:
wojt@parzeczew.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r.
Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.
1. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r. - etap II
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew, uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy w Parzęczewie
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej część obrębu Mrożewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany w/w planu będzie również udostępniony w powyższym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 9.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2021 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na adres: wojt@parzeczew.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2021 r.
Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.
WÓJT GMINY PARZĘCZEW
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Parzęczew jako dokumenty kategorii "A", zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, z siedzibą: ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
4) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.),
7) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie: e-mail: iod@parzeczew.pl, tel. 42 718-60-95 wewn. 125."
34085110
drukuj ogłoszenie