Ogłoszenie

Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomościi o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 ostrów Mazowiecka - Szczuczyn

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085573
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-213 Białystok
Ulica
Mickiewicza 3
Osoba kontaktowa
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7820.4.4.2020.AS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Zgodnie z art. 95 ust. 3, art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
WOJEWODA PODLASKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, wydał decyzję Nr 3/2021 z dnia 25.03.2021 r., znak: AB-I.7820.4.4.2020.AS, zmieniającą ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 11/2019 z dnia 12.08.2019 r., znak: ABI.7820.9.3.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła), realizowanej w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)", położonej na terenie woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego, sprostowaną postanowieniem z dnia 03.12.2019 r., znak: AB-I.7820.9.3.2018.KS, w zakresie:
A) przebudowy odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych:
1) przebudowy dróg powiatowych: nr 1952B (DZ-3) i nr 1950B (DZ-6), drogi gminnej nr 105904B (DL-1), dróg gminnych bez numeru (DD-20B) i DD-31A,
B) budowy elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny), budowy systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi:
1) rozbiórki istniejących przepustów drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2:
- załącznik nr 1, poz. 1-19 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
- załącznik nr 1, poz. 1-12 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
2) budowy projektowanych rowów krytych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2:
- załącznik nr 7, poz. 1-16 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
- załącznik nr 2b, poz. 1-50 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
3) budowy rowów krytych na istniejących rowach drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, tabela 1, poz. 1-10 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
4) budowy przepustów drogowych na rowach drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2:
- załącznik nr 8, poz. 1-22 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
- załącznik nr 3, poz. 1-11 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
5) budowy przepustów drogowych na projektowanych rowach drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 2b, tabela 2, poz. 1-22 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
6) budowy nowych przepustów melioracyjnych na rowach melioracyjnych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 9, poz. 1-4 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
7) budowy nowych przepustów melioracyjnych na projektowanych rowach melioracyjnych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, poz. 1-20 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 27.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.56.2020.KB,
8) budowy odcinków rowów drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2:
- załącznik nr 6, poz. 1-38 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
- załącznik nr 2a, poz. 1-187 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 24.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.110.2020.AT,
9) przebudowy istniejących rowów melioracyjnych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 2, poz. 1-3 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
10) rozbiórki odcinków rowów melioracyjnych oraz budowę w ich miejsce koryta, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 2, poz. 1-5 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 27.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.56.2020.KB,
11) budowy umocnień koryt rowów melioracyjnych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 1, poz. 1-3 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 27.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.56.2020.KB,
12) budowy odcinków drenażu rolniczego, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, poz. 1-33 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
13) budowy odcinków drenażu drogowego, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 4, poz. 1-115 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
14) budowy wylotów ze ścieków podchodnikowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 5, poz. 1-14 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.55.2020.AT,
15) budowy wylotów kanalizacji deszczowej, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 1, poz. 1-4 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.109.2020.MK,
16) budowy wylotów ze ścieków skarpowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 2, poz. 1-57 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26.11.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.109.2020.MK,
17) odstąpienia od budowy umocnień koryt rowów melioracyjnych i cieków, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, poz.: 4, 7 i 10 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.72.2018.KB,
18) odstąpienia od rozbiórki odcinków rowów melioracyjnych i budowy nowych koryt, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 4, poz.: 1, 4, 5, 7 i 9 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.72.2018.KB,
19) odstąpienia od budowy na projektowanych odcinkach rowów melioracyjnych przepustów melioracyjnych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 5, poz.: 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.72.2018.KB,
20) odstąpienia od budowy wylotów przykanalików, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 1, poz.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.73.2018.MK,
21) odstąpienia od budowy wylotów kanalizacji deszczowej, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 2, poz.: 4, 9, 31, 37 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.73.2018.MK,
22) odstąpienia od budowy wylotów ścieków, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.73.2018.MK,
23) odstąpienia od rozbiórki przepustów kolidujących z projektowaną drogą S-61, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 1, poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
24) odstąpienia od budowy rowów krytych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 6, poz.: 2, 8, 13, 17, 23, 24, 32, 36, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 67, 70, 75, 78, 79, 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 131, 134, 135, 136, 137, 141, 145, 150, 151, 155, 156, 159, 160, 176, 177, 180, 185 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
25) odstąpienia od budowy przepustów drogowych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 7, poz.: 5, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
26) odstąpienia od budowy rowów drogowych oraz rowu w km drogi 15+281 - 15+602, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 3, poz.: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
27) odstąpienia od budowy rowów drogowych wzdłuż dróg poprzecznych, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 4, poz.: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
28) odstąpienia od budowy rowów drogowych wzdłuż dodatkowych jezdni, wykazanych w projekcie budowlanym zamiennym tom 1.2 - załącznik nr 5, poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 72, 74, 76, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95 decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.08.2018 r., znak: BI.RUZ.421.74.2018.MK,
w zakresie zatwierdzenia zmian podziałów nieruchomości o nr:
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
obręb nr 0021 Stara Jakać
1. działka 138/4 podzielona na działki: 138/9 o powierzchni 0,08 ha (w dotychczasowym władaniu) i 138/8 o powierzchni 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę),
na nowy podział
1. działka 138/4 podzielona na działki: 138/8 o powierzchni 0,08 ha (w dotychczasowym władaniu) i 138/7 o powierzchni 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę),
obręb 0006 Jakać Borki,
2. działka 196/4 podzielona na działki: 196/7 o powierzchni 0,4559 ha (w dotychczasowym władaniu), 196/6 o powierzchni 0,0773 ha (w dotychczasowym władaniu) i 196/5 o powierzchni 0,0859 ha (przeznaczona pod drogę),
na nowy podział
2. działka 196/4 podzielona na działki: 196/7 o powierzchni 0,4560 ha (w dotychczasowym władaniu), 196/6 o powierzchni 0,0990 ha (w dotychczasowym władaniu) i 196/5 o powierzchni 0,0641 ha (przeznaczona pod drogę),
obręb 0033 Truszki
3. działka 226/1 podzielona na działki: 226/6 o powierzchni 0,5199 ha (w dotychczasowym władaniu), 226/5 o powierzchni 0,1149 ha (przeznaczona pod drogę), 226/4 o powierzchni 0,0038 ha (przeznaczona pod drogę) i 226/3 o powierzchni 0,2384 ha (przeznaczona pod drogę),
na nowy podział
3. działka 226/1 podzielona na działki: 226/7 o powierzchni 0,5199 ha (w dotychczasowym władaniu), 226/6 o powierzchni 0,1149 ha (przeznaczona pod drogę), 226/5 o powierzchni 0,0038 ha (przeznaczona pod drogę) i 226/4 o powierzchni 0,2384 ha (przeznaczona pod drogę),
4. działka 226/2 podzielona na działki: 226/8 o powierzchni 1,3758 ha (w dotychczasowym władaniu) i 226/7 o powierzchni 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę),
na nowy podział
4. działka 226/2 podzielona na działki: 226/9 o powierzchni 1,3758 ha (w dotychczasowym władaniu) i 226/8 o powierzchni 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę),
oraz w zakresie zatwierdzenia nowych podziałów nieruchomości o nr:
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
Gmina Śniadowo
obręb 0006 Jakać Borki
1. działka 185/1 podzielona na działki: 185/5 o powierzchni 1,9234 ha (przeznaczona pod drogę, a po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji do przekazania innym zarządcom, zgodnie z art. 11f ust. 2a specustawy drogowej), 185/6 o powierzchni 0,2223 ha (przeznaczona pod drogę) i 185/7 o powierzchni 0,0992 ha (przeznaczona pod drogę),
2. działka 186/1 podzielona na działki: 186/6 o powierzchni 1,9558 ha (przeznaczona pod drogę, a po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji do przekazania innym zarządcom, zgodnie z art. 11f ust. 2a specustawy drogowej) i 186/7 o powierzchni 0,0468 ha (przeznaczona pod drogę),
3. działka 196/5 podzielona na działki: 196/8 o powierzchni 0,0489 ha (przeznaczona pod drogę) i 196/9 o powierzchni 0,0152 ha (przeznaczona pod drogę, a po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji do przekazania innym zarządcom, zgodnie z art. 11f ust. 2a specustawy drogowej),
PRZEDMIOTOWA ZMIANA DECYZJI OBEJMUJE DZIAŁKI:
a) stanowiące istniejący pas drogi ekspresowej S-61, o nr:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIAT OSTROŁĘCKI
Gmina Czerwin
obręb 0035 Tyszki Nadbory - 59/1, 60, 61/1, 96/3, 96/4, 95/2, 159/4, 157/1, 66/1, 4/1, 97/1, 96/1, 143/1, 159/3, 159/6, 161/1, 163/1,
obręb 0012 Gostery - 127/1, 78/7, 78/3, 77/1, 25, 26, 24/1, 27/1, 29/1, 28/1, 32/1, 28/2, 29/2, 30/2, 31, 208/1, 37/1, 38/1, 32/2, 33/1, 1/1, 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 5/1, 11/1, 16/1, 17/1, 18/1, 15, 14,
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
Gmina Śniadowo
obręb 0021 Stara Jakać - 352/1, 270/1, 271/2, 198/1, 195/1, 194/1, 191/1, 190/1, 352/3, 352/2, 270/2, 198/2, 270/3, 271/1, 197/2, 195/2, 197/1, 195/3, 196/1, 194/4, 191/2, 269/3, 187/1, 186/4, 181/1, 180/1, 186/3, 178/1, 146/1, 179, 470, 469, 154/3, 145/1, 144/1, 143/3, 142/3, 146/2, 145/2, 144/2, 143/5, 142/5, 142/4, 143/4, 143/6, 142/6, 141/4, 139/9, 121/3, 141/3, 139/6, 139/3, 122/7, 118/3, 125/5, 118/5, 28/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 1/1, 85/3, 50/1, 14/1, 15/1, 18/1, 19/1, 20/1, 22/1, 21/1, 24/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/1, 53/1, 54/1, 59/1, 60/1, 61/1, 67/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1,
obręb 0029 Szabły Młode - 355/9, 204/3,
obręb 0006 Jakać Borki - 168/14, 168/11, 168/8, 168/5, 169/1, 177/1, 178/1, 179/1, 183/1, 188/1, 187/2, 186/3, 187/1, 184/1, 184/2, 199/1, 197/1, 198/1, 167/1, 44/1, 46/2, 46/1, 46/4, 44/2, 46/3, 47/1,
obręb 0033 Truszki - 226/5 (po podziale 226/6), 226/7 (po podziale 226/8), 226/3 (po podziale 226/4), 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1, 150/3, 174/4, 175/4, 176/3, 177/2, 178/2, 179/2, 181/2, 181/3, 174/2, 175/3, 174/3, 175/2, 176/2, 161/1, 162/2, 162/3, 161/2, 162/4, 162/1, 163/1, 220/1, 148/3, 133/1, 132/1, 131/1, 105/1, 148/5, 132/2, 70/5, 131/2, 130/2, 99/1, 98/1, 97/1, 96, 95, 94/1, 93/1, 74/3, 73/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/2, 10/1, 11/2, 11/3, 11/1, 13/5, 13/7, 5/1, 6/1, 7/1,
obręb 0042 Zalesie Wypychy - 92/1, 74/1, 47/1, 39/2, 37/8, 74/2, 37/9, 37/5, 36/2, 35/2, 74/3, 37/3, 36/1, 35/1, 34/11, 34/8, 34/5, 33/1, 32/3, 39/1, 31/1, 30/5,
obręb 0002 Chomentowo - 102/1, 25/2, 25/1, 22/2, 22/1, 21/2, 21/1, 20/6, 20/3, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 15/1, 14/1, 55/1, 59/1, 59/2, 60/1, 61/1, 61/4, 63/5, 63/3, 63/4, 61/3, 7/1, 7/2, 6/2, 90/1, 92/7, 92/8, 92/11, 219/2, 220/3, 64/4, 64/5, 220/4, 220/2, 63/8, 64/3, 88/1, 220/1, 219/1, 219/3, 92/5, 93, 95/1, 95/2, 96/2, 96/1, 97, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 103/1, 216/1, 217/1, 218/1,
obręb 0018 Ratowo Piotrowo - 20/8, 20/10, 20/12, 20/6, 13/13, 13/10, 13/7, 12/12, 12/9, 12/6, 11/12, 11/9, 11/10, 11/7, 11/6, 10/1, 10/2, 116/1, 9/2, 9/1, 120/1, 14/26, 14/28, 14/34, 14/31, 14/20, 14/30, 14/19, 14/21, 14/36, 14/24, 15/19, 15/15, 15/17, 15/21, 117/1, 15/24, 15/27, 16/11, 105/1, 106/1, 107/3, 107/6, 109/1,
obręb 0043 Żebry - 97/2, 91/7, 97/1, 91/6, 91/4, 90/3, 91/3, 90/2,
obręb 0012 Konopki Młode - 67/1, 41/5, 41/10, 41/4, 41/9, 39/1, 69/1, 39/2, 40/2, 41/6, 46/2, 44/9, 44/5, 46/1, 44/12, 44/8, 44/4, 40/1, 58/1, 3/1, 58/3, 40/3, 2/2, 70/1, 4/19, 4/21, 4/13, 4/15,
obręb 0025 Stare Konopki - 43/3, 43/6, 42/29, 42/32, 42/26, 42/23, 42/35, 42/20, 42/16, 42/12, 41/10, 41/7, 41/4, 37/15, 37/13, 37/11, 37/7, 38/3, 62/1, 38/4, 37/8, 31/6, 38/5, 31/9, 29/3, 31/4, 31/8,
obręb 0040 Zagroby - 1/4, 1/30, 1/20, 61/5, 1/24, 1/13, 1/36, 1/38, 1/26, 1/33, 1/31, 2/38, 2/41, 1/25, 1/27, 2/35, 2/32, 2/36, 1/28, 1/19, 1/22, 1/42, 1/35, 1/40, 1/39, 1/34, 59/6, 59/3, 59/5, 60/1, 2/30, 59/4, 2/29,
obręb 0013 Koziki - 151/7, 129/3, 151/4, 129/1, 151/3, 130/4, 130/7, 130/10, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 130/5, 130/8, 130/11, 131/2, 132/2, 133/2, 134/2, 151/5,
Gmina Łomża
obręb 0001 Andrzejki - 57/5, 57/4, 56/1, 56/2, 56/3, 55/3, 55/2, 55/1, 54/11, 54/12, 54/13, 54/9, 54/8, 54/7, 54/4, 72/3, 145/1, 144/1, 143/1, 72/4, 145/2, 144/2, 143/2, 54/5, 53/1, 142/1, 141/1, 140/1, 139/1, 154/1, 138/1, 137/1, 136/1, 135/1, 153/5, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 138/2, 137/2, 136/2, 101/1,
b) stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji (zmiana zakresu robót budowlanych na niniejszych nieruchomościach):
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIAT OSTROŁĘCKI
Gmina Czerwin
obręb 0035 Tyszki Nadbory - 55/2, 57/2, 59/3, 4/2, 143/2,
obręb 0012 Gostery - 77/2, 24/2,
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
Gmina Śniadowo
obręb 0021 Stara Jakać - 270/4, 269/2, 271/3, 198/4, 143/8, 143/1, 138/6, 137/1, 141/6, 141/7, 139/13, 139/12, 139/4, 122/8, 121/1, 139/5, 125/4, 122/4, 118/8, 118/7,
obręb 0029 Szabły Młode - 355/1, 130, 204/1,
obręb 0006 Jakać Borki - 177/2, 178/3, 169/2, 178/2, 183/3, 186/5, 185/4, 167/3,
obręb 0033 Truszki - 180/2, 150/4, 150/5, 162/5, 220/3, 105/3, 133/2, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 10/2, 11/4,
obręb 0042 Zalesie Wypychy - 47/2, 46, 74/4,
- obręb 0002 Chomentowo - 102/3, 59/5, 60/5, 61/6, 63/7, 88/3, 6/3, 63/10, 64/6, 88/2, 220/5, 221/2, 219/4, 92/6,
obręb 0018 Ratowo Piotrowo - 12/13, 12/11, 12/10, 12/8, 12/7, 11/14, 11/13, 11/11, 11/8, 10/3, 120/2, 120/3, 15/18, 15/16,
obręb 0012 Konopki Młode - 69/3, 69/2, 70/2,
obręb 0025 Stare Konopki - 62/3, 62/2,
obręb 0040 Zagroby - 61/7, 61/6,
Gmina Śniadowo
obręb 0001 Andrzejki - 72/6,
c) działkach stanowiących teren wód płynących do czasowego zajęcia, niezbędnych podczas realizacji inwestycji (zmiana zakresu robót budowlanych na niniejszych nieruchomościach):
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIAT OSTROŁĘCKI
Gmina Czerwin
obręb 0012 Gostery - 209 - teren wód płynących (rzeka Ruż),
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIAT ŁOMŻYŃSKI
Gmina Śniadowo
obręb 0021 Stara Jakać - 350 - teren wód płynących (rzeka Ruż), 168 - teren wód płynących (rzeka Muzga).
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z decyzją tą oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 900-1400, w terminie od dnia 08.04.2021 r. do dnia 22.04.2021 r.
Jednocześnie informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym wszystkim zainteresowanym prawie do zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli z dniem 16 marca 2020 r. zmieniono zasady przyjmowania Klientów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.
Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa w związku z art. 15zzzzzn pkt 2 wyżej wskazanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii treści decyzji oraz dokumentacji sprawy przez pracownika organu. Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy i wykonania ich kopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 483) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem e-maila: aszydlik@bialystok.uw.gov.pllub ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału
w Wydziale Architektury i Budownictwa
34085573
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: