Ogłoszenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ŚNIEŻYCA-Gm Nysa

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34085663
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-594 Opole
Ulica
FIRMOWA 1
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu informuje
o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Śnieżyca" (Gmina Nysa), a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
tj. z projektem zarządzenia w sprawie planu ochrony dla ww. rezerwatu przyrody.
Z dokumentacją ww. sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, sekretariat pon. - pt. w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ w Opolu (adres: http://bip.opole.rdos.gov.pl/) w zakładce "Obwieszczenia i zawiadomienia".
Uwagi i wnioski w sprawie można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia: pisemnie na wskazany powyżej adres RDOŚ w Opolu, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: sekretariat.opole@rdos.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, przy czym ustosunkowanie się do nich nastąpi w uzasadnieniu
do przyjętego dokumentu. Uwagi i wnioski wniesione po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
34085663
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: