Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonych w Tyczynie, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1180/19 z wniosku Wiesława Malec o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonych w Tyczynie, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 1090, o pow. 0,0414 ha oraz działka o nr. ewidencyjnym 1331 o pow. 0,1234 ha, nieposiadających urządzonej księgi wieczystej. Działka nr 1090 powstała z parceli gruntowej nr 141/2 i parceli budowlanej 170, objętych Lwh 908, gdzie w karcie własności wpisani są: Władysława Malec c. Józefa i Zofii w 17/40 części, Tadeusz Malec s. Józefa i Zofii w 17/40 części i Antoni Malec s. Józefa i Zofii w 17/40 części.
Działka 1331 powstała z parceli gruntowej nr 402/11, która to parcela powstała z podziału parceli gruntowej 402/5 na parcele 402/5 i 402/11 objętych Lwh 1037, gdzie w karcie własności dla parceli 402/5 wpisani są: Helena Malec c. Józefa w połowie, Stanisław Prokop w 1/4 części, Władysława Malec.
Ww. nieruchomości znajdują się aktualnie w posiadaniu wnioskodawcy Wiesława
Malca.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych - właścicieli ww. nieruchomości - pgr bądź ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa do tejże nieruchomości.
O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34086121
drukuj ogłoszenie