Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34086336
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Szczegóły05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznańska 129/133 fax. 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.22.2020.EK Ożarów Maz., dnia 31 marca 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 4/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1, 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 t.j. ze zm.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 30 marca 2021 roku na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300, została wydana decyzja nr 184/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4129W - ul. Ogrodniczej w m. Babice Nowe w gminie Stare Babice wraz z projektowanymi i towarzyszącymi przebudowami sieci uzbrojenia, realizowaną na działkach:
a) przeznaczonych pod inwestycję drogową stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
nr ew. 84/5, 83/23, 243/2, 95/2, 98/7, w obrębie ewidencyjnym 0021 Babice Nowe, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice;
b) przeznaczonych pod inwestycję drogowa, powstałych wskutek podziału nieruchomości:
nr ew. 95/4 (95/1), 98/11 (98/2), 104/30 (104/27), w obrębie ewidencyjnym 0021 Babice Nowe, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice;
c) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
nr ew. 98/9, 94/3, 94/4, 94/7, w obrębie ewidencyjnym 0021 Babice Nowe, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice;
nr ew. 100/6 w obrębie ewidencyjnym 0016 Latchorzew, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice;
d) dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów:
nr ew. 98/9, 93 w obrębie ewidencyjnym 0021 Babice Nowe, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice;
nr ew. 160 w obrębie ewidencyjnym 0016 Latchorzew, w jednostce ewidencyjnej 143202_7, Stare Babice.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego:
1) w przypadku wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji,
2) w przypadku pozostałych stron w terminie 14 dni od daty, w której zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji poprzez obwieszczenie stanie się skuteczne, tj. w terminie 28 dni od daty ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z treścią art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości odwołania decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
Informacje w sprawie decyzji można uzyskać za pomocą poczty, maila, telefonu lub ePUAP. Tel. 22 7337227, email: architektura@pwz.pl.
34086336
drukuj ogłoszenie