Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przeciszowie

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087668
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 327/20 z wniosku Pawła Sanaka i Barbary Sanak z udziałem Stanisława Szklarskiego, Bolesława Szklarskiego, Jana Szklarskiego, Haliny Płonka, Jacka Sanaka, Marii Luber, Anny Stachura, Renaty Zając, Haliny Sanak, Dawida Sanaka, Krystiana Sanaka oraz małoletniego Patryka Sanaka reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego Halinę Sanak o stwierdzenie nabycia przez wymienionych wnioskodawców prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przeciszowie, składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym 57 przy ulicy Oświęcimskiej działki 1297 o powierzchni 0,1423 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego nr jednostki rejestrowej G.1398, jednostka ewidencyjna Przeciszów, obręb Przeciszów, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, a która jest objęta Aktem Własności Ziemi z dnia 10 grudnia 1975 r. nr 341/1417/75 wydanym przez Naczelnika Gminy w Przeciszowie, odpowiadającej w starej ewidencji pgr 158/7 .
Sąd wzywa zainteresowanych, w tym następców prawnych Jana Szklarskiego i Anny Szklarskiej ujawnionych w wymienionym wyżej AWZ oraz Lucyny Sanak i Ludwika Sanaka ujawnionych w rejestrze gruntów, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu.
34087668
drukuj ogłoszenie