Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Łodzi III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej przy dworcu PKP Łódź Fabryczna w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34087949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-928 Łódź
Ulica
Kopcińskiego 56
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI III WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt III Ns 486/20
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny (Łódź, al. Kościuszki nr 107/109) informuje, że przed tutejszym Sądem prowadzone jest postępowanie w sprawie o sygnaturze akt III Ns 486/20, z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi z udziałem Gminy Łódź, Małgorzaty Santorskiej, Jacka Zaremby, Jana Sulikowskiego, Andrzeja Iwanowskiego, Witolda Niewiarowskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Łodzi przy dworcu PKP Łódź Fabryczna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 256/5 w obrębie S - 2, której jako współwłaściciele, zgodnie z księgą wieczystą Rep. Hip 3136 hip. 1113ai wskazani zostali Helena Ossowska, Aleksandra Sulikowska, Tekla Kornecka, Maria Zarembina.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych zmarłych Heleny Ossowskiej (z d. Sulikowskiej), Aleksandry Niewiarowskiej (z d. Sulikowskiej), Tekli Korneckiej (z d. Sulikowskiej), Marii Zarembiny (Zaremby, z d. Wilskiej), aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, zaznaczając że jeśli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże prawa, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono wykazane.
34087949
drukuj ogłoszenie