Ogłoszenie

Starosta Golubsko - Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161967
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

GN.6852.5.2020.Ac

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Golubsko - Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Kujawa, gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej jako działki nr 266 i 268, w celu demontażu przewodów i słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji skablowania linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji GPZ Golub-Dobrzyń - Lipnica - Poprzeczka Młyn Handlowy - Płonne.

Według zapisów z ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości są Pan Jan Romanowski i Pani Erna Romanowska, którzy zmarli i nie przeprowadzono po nich postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000 - lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim właścicielu nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu demontażu przewodów i słupów linii SN-15 kV.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 5380/81 wew. 151.

 

drukuj ogłoszenie