Ogłoszenie

Sąd Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia I Wydział Cywilny zezwolił na złożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania za działkę numer 547/2 położoną w Zieluniu, gmina Lubowidz

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089421
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY - ŚRÓDMIEŚCIA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 697/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z wniosku Województwa Mazowieckiego zostało wydane w dniu 30 kwietnia 2020 roku postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.380 zł (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania przyznanego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 957/C/2018 z dnia 17 września 2018 roku za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Mazowieckiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121/C/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku (w części zmieniona decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.12.2016 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 547/2 z obrębu 0035 Zieluń gmina Lubowidz o powierzchni 0,0091 ha, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na wniosek uprawnionej osoby, która przedstawi dokumenty wykazujące prawo własności nieruchomości, z której została wydzielona ww. działka, przysługującej jej albo jej poprzednikowi prawnemu w dacie, w której decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121/C/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku (w części zmieniona decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.12.2016 r.) stała się ostateczna.
Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela, by w terminie 1 (jednego) miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrał przedmiot świadczenia z depozytu sądowego.
34089421
drukuj ogłoszenie