Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach toczy się postepowanie o zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Sadzawki, gm. Szypliszki

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółySąd Rejonowy w Suwałkach
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
Sygn. akt I Ns 259/20
O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 259/20 z wniosku Łukasza Andrzeja Zimnickiego toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnymi 45 i 46/3 o łącznej powierzchni 5,7194 ha, położonej w obrębie Sadzawki, gm. Szypliszki, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej; niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnymi 46/1 i 46/2 o łącznej powierzchni 0,1455 ha, położonej w obrębie Sadzawki gm. Szypliszki, przeznaczonej pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00077169/5; nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 7/2 o powierzchni 1,6182 ha, położonej w obrębie Mikołajówka gm. Szypliszki, stanowiącej lasy i grunty orne, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej oraz nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 7/1 o powierzchni 0,5244 ha, przeznaczonej pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00077169/5.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych (właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby posiadające tytuł prawny do wyżej opisanych nieruchomości, w szczególności spadkobierców Marianny Ziemnickiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sadzie Rejonowym w Suwałkach i udowodnili swe prawa do nieruchomości wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
34090215
drukuj ogłoszenie