Ogłoszenie

Starosta Polkowicki infomruje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chocianów

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090299
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
ŚW. SEBASTIANA 1
Osoba kontaktowa
POWIAT POLKOWICKI - STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

SzczegółyINFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 4-7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
STAROSTA POLKOWICKI
Informuje o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Obręb 1, Obręb 2 i Obręb 3 jednostki ewidencyjnej 021601_4, Chocianów - miasto.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, II poziom, pokój 202 w okresie od dnia 10.05.2021 r. do 25.05.2021 r., w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
34090299
drukuj ogłoszenie