Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Sopotu

SzczegółyOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami), oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu ulic Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w mieście Sopocie (symbol planu C-1/13a),
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.05.2021 r. do 30.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod nr telefonu: (58) 52 13 812 lub (58) 52 13 819 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl), w zakładce Plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu:
https://bip.sopot.pl/m,76,plany-zagospodarowania-przestrzennego-wylozone-do-publicznego-wgladu.html
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 14.00
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad bip.sopot.pl, w zakładce planowanie przestrzenne/obwieszczenia.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021r.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu w formie:
1) papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, lub w siedzibie Urzędu - do skrzynki podawczej
lub
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@um.sopot.pllub przez platformę ePUAP.
Wnoszący uwagę (uwagi) podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sopotu.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://bip.sopot.pl/m,214,klauzula-rodo.html
........................................
34090698
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: