Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dolnośląskie, Prochowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091071
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-230 Prochowice
Ulica
Rynek
Osoba kontaktowa
GMINA PROCHOWICE

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.05.2021r. do 25.05.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice, w pok. 12-13 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.05.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice, w sali nr 20 o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski należy składać w formie:
1. pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice, pok. 12-13,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem "Studium-zmiana" na adres: prochowice@prochowice.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2021r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://bip.prochowice.com/projekt-studium.htmlw zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne".
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że Urząd Miasta i Gminy Prochowice ogranicza maksymalnie bezpośrednią obsługę mieszkańców tylko do spraw pilnych. Pozostałe sprawy załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Mając na uwadze powyższe z dokumentacją w/w sprawy można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu takiego żądania na adres: s.jablonski@prochowice.com lub telefonicznie pod nr telefonu 76 858 43 42 wew. 22.
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.),informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, tel. 76 858 43 42,
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@nsi.net.pltel. +48 76 3000 140
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) .
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania .
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub uwagi.
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice danych osobowych, uzyskanych w toku sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. grozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
34091071
drukuj ogłoszenie