Ogłoszenie

CPK sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości inform. o przyjęciu dokum. pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Inwestycji CPK

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162088
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 w związku z art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - dalej: u.o.o.ś.).

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o.) podaje do publicznej wiadomości informację o:

1) przyjęciu w drodze zarządzenia nr 8 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 22.04.2021 r. dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego;

2) możliwości zapoznania się z:

a) treścią dokumentu, o którym mowa w pkt 1;

b) prognozą oddziaływania na środowisko dla dokumentu, o którym mowa w pkt 1;

c) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 u.o.o.ś. oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 u.o.o.ś.

 

Treść zarządzenia nr 8 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z dn. 22.04.2021 r. wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej dostępna jest w formie zapisu elektronicznego:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej CPK sp. z o.o.

3) na stronie internetowej CPK sp. z o.o. (www.cpk.pl) w zakładce: „O INWESTYCJI" → „STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE".

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: