Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091629
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
53-204 Wrocław
Ulica
OJCA BEYZYMA 39
Osoba kontaktowa
RENATA HARAŃ-MATUS

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIII/469/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 05.05.2021r. do 26.05.2021r. , w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Obwieszczenia postanowienia i ogłoszenia Wójta Gminy Kobierzyce, w zakładce ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.05.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzyce w sali sesyjnej, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce na adres: Urzędu Gminy Kobierzyce,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2021r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: gmaszka@ugk.pl, opatrzone tematem "uwaga - mpzp Bielany-Handlowa A165".
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 09.06.2021r. Na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Drogą elektroniczną opatrzone tematem: "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - mpzp Bielany-Handlowa A165" na adres: gmaszka@ugk.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, w godzinach otwarcia Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kobierzyce.
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie pod adresem: www.ugk.pl w zakładce "URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH" oraz w siedzibie Administratora.
34091629
drukuj ogłoszenie