Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej w Twardogórze

dolnośląskie, Twardogóra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34092065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-416 Twardogóra
Ulica
Ratuszowa
Osoba kontaktowa
GMINA TWARDOGÓRA

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej w Twardogórze, obejmującego działkę nr 10/4 AM 26 obręb Twardogóra
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 271), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej w Twardogórze, obejmującego działkę nr 10/4 AM 26 obręb Twardogóra (uchwała o przystąpieniu Nr XXIX.237.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2020 r.).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 7 maja 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, w pok. nr 23, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze pod adresem: https://bip.twardogora.pl
Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 71 399 22 46.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, w sali nr 19 o godzinie 10:00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 71 399 22 46.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na adres: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na adres: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021 r.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie w ww. przepisami.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: https://bip.twardogora.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
34092065
drukuj ogłoszenie