Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Żywcu zezwolił Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162127
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 145/11 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie z udziałem Eleonory Waśkowskiej o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 20 maja 2011 roku zezwolił Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 124.150 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 1/2 części nieruchomości położonej w Żywcu, objętej księgą wieczystą BB1Z/00117534/3, składającej się z działek o nr. ewid.: 2203, 2221, 2227/4, z zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty ma nastąpić na rzecz osoby lub osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości na dzień 20 maja 2010 roku.

Sąd Rejonowy w Żywcu wzywa wierzyciela (tj. osobę lub osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości na dzień 20 maja 2010 roku) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 10 lat liczonych od dnia 7 kwietnia 2021 roku niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Żywcu w postaci:
kwoty 124.150 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) z należnymi odsetkami do dnia wypłaty.

W celu odebrania wymienionego wyżej depozytu należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Żywcu, ul. Kościuszki 39 - sekretariatu Wydziału Cywilnego.

 

drukuj ogłoszenie