Ogłoszenie

Zarząd Woj. Warm.-Mazursk. informuje o przystąpieniu do sporządz. planu transport. woj. warm.-mazursk. wraz ze strategiczną oceną oddział. na środ.

Zarząd Woj. Warm.-Mazursk. informuje o przystąpieniu do sporządz. planu transport. woj. warm.-mazursk. wraz ze strategiczną oceną oddział. na środ.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162146
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)


informuje się:

o przystąpieniu do sporządzenia Planu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Założenia do dokumentu dostępne są na stronach: warmia.mazury.pl, bip.warmia.mazury.pl oraz do wglądu w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych:

1) w formie pisemnej na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,

2) ustnie do protokołu, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: wmbpp@wmbpp.olszyn.pl.


W tytule korespondencji należy wpisać „Uwagi i wnioski do RPT\". Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO można zapoznać się na stronie internetowej: warmia.mazury.pl, bip.warmia.mazury.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacja o przyjęciu Planu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.


Przewodniczący Zarządu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

drukuj ogłoszenie