Ogłoszenie

Wójt Gminy Branice informuje o zmianie Studium uwarunkowań i kierunów zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice

opolskie, Branice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34097891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-140 Branice
Ulica
SŁOWACKIEGO 3
Osoba kontaktowa
GMINA BRANICE

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
Z DNIA 21 maja 2021 ROKU.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2021.247, ze zm.),
WÓJT GMINY BRANICE, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 8 lutego 2021 r., uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice - uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Gminy Branice z dnia 8 lutego 2021 r.;
2) do uchwalonego dokumentu - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, zostały załączone, przez Wójta Gminy Branice, w wersji cyfrowej:
a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,
(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j.Dz.U.2021.247, ze zm.),
b) pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,
(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j.Dz.U.2021.247, ze zm.).
Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Branice, dokumentu - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 - 140 Branice.
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Branice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowej zmiany studium..., wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania zmiany studium..., zostały pozyskane z zasobów administratora danych - Wójta Gminy Branice.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 - 140 Branice.
Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Branice.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.branice.pl/7/urzad-gminy-branice.html
34097891
drukuj ogłoszenie