Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje o zmianach dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodni obszar Grabowna Wielkiego (AM 1) położony w gminie Twardogóra

dolnośląskie, Twardogóra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34097903
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-416 Twardogóra
Ulica
RATUSZOWA 14
Osoba kontaktowa
GMINA TWARDOGÓRA

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodni obszar Grabowna Wielkiego (AM 1) położony w gminie Twardogóra, zatwierdzonego uchwalą nr XXVII/236/2000 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 08 września 2000 r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Twardogórze uchwały Nr XXXV.286.2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodni obszar Grabowna Wielkiego (AM 1) położony w gminie Twardogóra, zatwierdzonego uchwalą nr XXVII/236/2000 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 08 września 2000 r., granice obszaru objętego projektem zmiany planu wskazano w załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres ratusz@twardogora.pl, w terminie do dnia 12 czerwca 2021 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 71 399 22 46.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@twardogora.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie w ww. przepisami.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: bip.twardogora.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
34097903
drukuj ogłoszenie