Ogłoszenie

Sędzia Surrogate's Court of the State of New York, County of Herkimer złożył dokumenty w sprawie postępowania celem sprawdzenia ostatniej woli testamentu Wandy Wontroba

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34097807
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
51-141 Wrocław
Ulica
KONOPNICKIEJ 24
Osoba kontaktowa
KOMPUTER SERWIS JANUSZ GAJDECKI

SzczegółyWAŻNA INFORMACJA

Do: Krewni następujących osób: Jan Wontroba, Tekla Wontroba, Wojciech Wontroba,
Ignacy Wontroba, Wawrzyniec Tomalski, Agnieszka Tomalski, Róża Tomalski i Andrzej Tomalski i Biuro Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork
Powyższe wezwanie jest doręczone poprzez publikację zgodnie z nakazem Hon. John H. Crandall, sędzia Surrogate's Court of the State of New York, County of Herkimer, z dnia 4 maja 2021 r. I złożył petycję i inne dokumenty w biurze urzędnika wspomnianego Surrogate's Court w Herkimer w Nowym Jorku. Przedmiotem postępowania jest sprawdzenie ostatniej woli i testamentu Wandy Wontroba, zmarłej niedawno zamieszkałej w mieście Little Falls,
Hrabstwo Herkimer, Nowy Jork.
Gerard J. Snyder Sullivan & Snyder Attorney for Estate of Wanda Wontroba
PO Box 146 Dolgeville, New York 13329 Telephone 315-429-3127

SPECIAL NOTICE

To: Descedants of the following individuals: John Wontroba, Tecla Wontroba, Adalbertis
Wontroba, Ignace Wontroba, Laurence Tomalski, Agnes Tomalski, Rose Tomalski,
Andrew Tomalski and Office of New York State Attorney General
The foregoing citation is served upon you by publication pursuant to an order of the Hon. John
H. Crandall, Judge of the Surrogate's Court of the State of New York, County of Herkimer, dated May 4, 2021 and filed with the petition and other papers in the office of the Clerk of said
Surrogate's Court at Herkimer, New York. The object of the proceeding is to probate the Last
Will and Testament of Wanda Wontroba, deceased lately domiciled in the City of Little Falls,
Herkimer County, New York.
Gerard J. Snyder Sullivan & Snyder Attorney for Estate of Wanda Wontroba
PO Box 146 Dolgeville, New York 13329 Telephone 315-429-3127

New York State Sąd do spraw rodzinnych
New York State Bar Association Official OCA
Numer dokumentu . 2017-210
SURROGATE'S COURT, HERKIMER COUNTY
LUDZIE STANU NOWY JORK,
Dzięki łasce Boga wolnej i niezależnej

Do: Potomków Jana Wontroba, Potomków Tekli Wontroba, Potomków Wojciecha
Wontroba, Potomków Ignacego Wontroba, Potomków Wawrzyńca Tomalski, Potomków
Agnieszki Tomalski, Potomków Róży Tomalski,Potomków Andrzeja Tomalski, Biuro Attomay General
Petycja została należycie złożona przez , John D. Bauernfeind, który mieszka w 131 Kovac Road Cherry Valley, NY 13320 JESTEŚ TUTAJ, ABY POKAZAĆ PRZYCZYNĘ przed sądem rodzinnym , hrabstwa Herkimer, przy 301 N. Washington Street, Herkimer, Nowy Jork,w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 9.30 rano tego dnia, dlaczego dekret nie powinien być wykonany w posiadłości Wandy Wontroba, ostatnio zamieszkałej przy 103 Prospect Street, Little Falls, Nowy Jork 13365, Stany Zjednoczone przyznającej się do testamentu z 12 kwietnia 2006 r. Jeśli istnieje, z inną datą , testament Wandy Wontroby, odnoszących się do nieruchomości i mienia osobistego jako list testamentowy do John D. Bauernfeind.

Dated, Attested and Sealed, 4 May 2921
HON. Surrogate Hon. John H. Crandall Deputy Chief Clerk Sharon M. Barnes
Gerard J. Snyder Print Name of Attorney
Sullivan and Snyder (315) 429-3127
8 South Main Street, Dolgeville, New York 13329 info@sullivanandsnyderlaw.com

UWAGA: Ten cytat jest doręczany zgodnie z wymogami prawa. Nie musisz się pojawiać.
Jeśli się nie pojawisz, zostanie założone, że się nie sprzeciwiasz. Masz prawo do stawienia się adwokata.
***WAŻNE***
PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONE OGŁOSZENIE DLA WYMIENIONYCH STRON

New York State Surrogate's Court Form P-5
New York State Bar Association Official OCA Forms Probate Citation FILED
CITATION File No. 2017-210 May 7, 2021
SURROGATE'S COURT, HERKIMER COUNTY SURROGATE'S COURT
THE PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK, HERKIMER COUNTY

TO: Descendants of John Wontroba, Descendants of Tecla Wontroba, Descendants of Adalbertus Wontroba, Descendants of Ignace Wontroba, Descendants of Laurence Tomalski, Descendants of Agnes Tomalski, Descendants of Rose Tomalski, Descendants of Andrew Tomalski, Office of the Attorney General
A petition having been duly filed by John D. Bauernfeind who is/are domiciled at 131 Kovac Road Cherry Valley, NY 13320 YOU ARE HEREBY CITED TO SHOW CAUSE before the Surrogate's Court, Herkimer County, at 301 N. Washington Street, Herkimer , New York, on Tuesday, June 29 2021 at 9:30 o'clock in the Forenoon of that day, why a decree should not be made in the estate of Wanda Wontroba lately domiciled at 103 Prospect Street, Little Falls, New York 13365, United States admitting to probate a Will dated April 12, 2006 (and Codicil(s), if any, dated , as the Will of Wanda Wontroba deceased, relating to real and personal property, and directing that:Letters Testamentary issue to
John D.Bauernfeind
Dated, Attested and Sealed, May 4,2021
HON. Surrogate John H. Crandall Deputy Chief Clerk Sharon M. Barnes
Gerard J. Snyder Print Name of Attorney

Sullivan and Snyder (315) 429-3127
8 South Main Street, Dolgeville, New York 13329 info@sullivanandsnyderlaw.com

NOTE: This citation is served upon you as required by law. You are not required to appear.
If you fail to appear it will be assumed you do not object to the relief requested.
You have a right to have an attorney appear for you.
***IMPORTANT***
PLEASE READ ATTACHED NOTICE TO CITED PARTIES


SĄD NADZWYCZAJNY HRABSTWA HERKIMERA POWIADOMIENIE DLA STRON CYTOWANYCH
Otrzymałeś to powiadomienie w związku ze sprawą przedstawioną w sądzie zastępczym hrabstwa Herkimer. Proszę wiedz, że zamiast osobistego stawiennictwa, możesz wziąć udział telefonicznie lub wirtualnie przez serwis Teams.
W przypadku, gdy chcesz się pojawić w odpowiedzi na cytat. PRZYNAJMNIEJ 48 GODZIN PRZED DATĄ WYMIENIONĄ W TWOIM CYTATIE, MUSISZ skontaktować się z sądem pod numerem (315) 619-3415 lub wysłać wiadomość e-mail na adres destey@nycourts.gov, aby wskazać, czy pojawisz się telefonicznie, czy przez Teams. Jeśli będziesz stawać się telefonicznie lub przez internet, personel sądu może zażądać informacji kontaktowych, jeśli chcesz stawić się osobiście możesz zgłosić ten wniosek na piśmie do zatwierdzenia przez sędziego. W przypadku, gdy otrzymasz adwokata przed datą pojawienia się, twój Pełnomocnik powinien złożyć zawiadomienie o stawiennictwie drogą elektroniczną. Jeśli Ty i / lub Twój prawnik nie skontaktujesz się z Trybunałem lub nie będziesz uczestniczyć w postępowaniu po skontaktowaniu się z Sądem, możesz zostać uznany że wyraziłeś zgodę na żądane zwolnienie.

HERKIMER COUNTY SURROGATE COURT NOTICE FOR CITED PARTIES
You have received this notice in connection with a matter being
presented in Herkimer County Surrogate Court. Please know that, instead of
an in-person appearance, you may participate either by telephone or virtually
by Teams. In the event you wish to appear in response to the citation. AT LEAST
48 HOURS PRIOR TO THE DATE LISTED ON YOUR CITATION, you MUST contact the court at (315) 619-3415 or send an email to destey@nycourts.gov to indicate whether you will appear by telephone or by Teams. If you will be appearing by telephone or Teams, court personnel will request contact information, If you wish to appear in person you can make
that request in writing for the Judge's approval. In the event you retain counsel prior to the appearance date, your attorney should electronically file a Notice of Appearance. Should you and/or your attorney fail to contact the Court, or fail to participate in the proceeding after contacting the Court, you may be deemed to have consented to the relief being requested.
34097807
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: