Ogłoszenie

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia członków, że odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162525
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia członków, że w dniu:

07.06.2021 r. o godz. 17.00 w sali III Oddziału Banku przy ul. Pocztowej 1 w Gorzowie Wlkp.

odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej obejmujące wszystkich członków Banku Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku w 2020 r.
7. Przedstawienie informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
11. Przedstawienie informacji w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.
12. Przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu w 2018 r.
13. Przedstawienie informacji o realizacji zapisów Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
15. Dyskusja, wnioski i zapytania.
16. Uzupełniające wybory Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli na kadencję 2018 -2022.
17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w Zebraniu
Zarząd GBS w Gorzowie Wielkopolskim

 

drukuj ogłoszenie