Ogłoszenie

Wójt Gminy Nowiny informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Nowiny

świętokrzyskie, Nowiny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099461
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-052 Nowiny
Ulica
Białe Zagłębie 25
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY NOWINY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowiny
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały RG-VII/65/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach. Z projektem studium (...) oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach, a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Nowiny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.nowiny.com.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Nowiny o godzinie 1200.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium (...) oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym z:
? ww. projektem studium (...),
? prognozą oddziaływania na środowisko.
Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247).
Zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 lipca 2021 r.
? w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
? ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Nowinach, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
? za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: nowiny@nowiny.com.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowiny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowiny.
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.
Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.nowiny.com.pl.
34099461
drukuj ogłoszenie