Ogłoszenie

Starosta Kielecki zawiadamia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099536
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa 44
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyZnak: B-II.672.11.2020 Kielce dnia 27.05.2021r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735)
zawiadamiam
że w dniu 26.05.2021r. na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny została wydana decyzja NR 4 / 2021 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+570,64 wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym i miejscami postojowymi
w liczbie 14 sztuk wraz z drogą manewrową dla zadania pn.:
"budowa drogi od osiedla sosnówka do ul. partyzantów w chęcinach"
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:
obręb 0002 - Chęciny gm. Chęciny
dz. nr ewid.: 1729/11, 1731/17, 1734/11, 1735/7, 1750/7, 1751/15, 1751/18, 1752/10, 1753/11, 1754/7, 1755/12, 1756/10, 1757/11, 1758/11, 1759/9, 1760/10, 1761/9, 1762/10, 1763/1, 1775, 2657/5, 2736/11, 2737/7, 1714/78 (1714/99, 1714/100, 1714/101), 1732/7 (1732/13, 1732/14, 1732/15)
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innych dróg publicznych:
obręb 0002 - Chęciny gm. Chęciny
dz. nr ewid.: 1714/10, 1813/5
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślona.
Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością gminy Chęciny z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność gminy Chęciny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod nr tel. (41) 200-12-50 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.
Starosta Kielecki
34099536
drukuj ogłoszenie