Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie ogłasza konkurs ofert

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162555
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE KONKURS OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 poz. 711 ze zm.)
oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1398 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami w następujących komórkach organizacyjnych:

1. Oddział Chirurgiczny Ogólny
2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
3. Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Odcinkiem Udarowym
4. Oddział Pediatryczny / dyżur łączony z Oddz. Neonatologicznym
5. Oddział Neonatologiczny
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. Szpitalny Oddział Ratunkowy
8. Zespół Ratownictwa Medycznego „S\"
9. Podstawowa Opieka Zdrowotna
10. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
11. Pracownia Ultrasonograficzna
12. Pracownia Endoskopii
13. Poradnia Chirurgiczna
14. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
15. Poradnia Urologiczna
16. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
17. Poradnia Onkologiczna
18. Poradnia Neurologiczna
19. Poradnia Kardiologiczna
20. Poradnia Dermatologiczna
21. Poradnia Okulistyczna
22. Poradnia Otolaryngologiczna
23. Poradnia Położniczo- Ginekologiczna
24. Poradnia Zdrowia Psychicznego
25. Poradnia Diabetologiczna

pełnienie koordynacji i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami w następujących komórkach organizacyjnych:

1. Oddział Chirurgiczny Ogólny
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rozpoczęcie świadczenia usług: 1 LIPCA 2021 R.
Podział strony

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.06.2021 roku do godz. 12°° w Sekretariacie SP ZOZ w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1,. 06-500 Mława z dopiskiem „OFERTA - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych\". Oferty powinny być sporządzone zgodnie ze Szczegółowym opisem warunków konkursu,
na Formularzu ofertowym - materiały dostępne w Dziale Kadr i Szkoleń Udzielającego zamówienia ul. Anny Dobrskiej 1,. 06-500 Mława pok. 102 lub na stronie internetowej https://www.bip.szpitalmlawa.pl/

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Wioletta Zakrzewska - Kierownik Działu Kadr i Szkoleń, tel. 23 654 32 35 wew. 239, e-mail: w.zakrzewska@szpitalmlawa.pl.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 roku o godz. 1300
w siedzibie Udzielającego Zamówienie w sali konferencyjnej (piwnica) budynku głównego.

Zastrzega się prawo do odwołania Konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie,
jak również przesunięcia terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych (RODO) Udzielający zamówienia informuje, że.

Administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie /06-500/, adres: ul. Anny Dobrskiej 1, telefon: 23 6543240, e-mail: sekretariat@szpitalmlawa.pl ;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalmlawa.pl;

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w zw. z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tj. przetwarzanie jest niezbędne
w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Przyjmujący zamówienie ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust 2 RODO Udzielający zamówienia informuje, że:

Dane osobowe Udzielającego zamówienie będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuży okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Przyjmującego zamówienie.

Waldemar Rybak
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie

 

drukuj ogłoszenie