Ogłoszenie

Zawiadomienie Regionalnego Dyr Ochrony Środowiska w Opolu o przedsięwzięciu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 kępno-A1 na odc. Kępno-grnaica woj. z wyłączeniem obwodnicy Olesna

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100217
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-594 Opole
Ulica
FIRMOWA 1
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

SzczegółyZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . (Dz. U. z 2021r., poz. 247), zawiadamia, że:
w dniu 14.11.2019r. wszczęto, na wniosek pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S11 kępno-A1 na odcinku Kępno -granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)" - przebieg ww. drogi ekspresowej:
woj. opolskie, powiat kluczborski, gminy: Lasowice Wielkie, Kluczbork, Byczyna,
woj. łódzkie, powiat wieruszowski, gmina Bolesławiec,
woj. wielkopolskie, powiat kępiński, gminy: Łęka Opatowska, Baranów;
planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynął raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko (uzupełniony w pismach z: 29.06.2020r. (tekst jednolity), 28.09.2020r.(tekst jednolity), 29.12.202r., 13.01.2021r., 11.02.2021r., 31.03.2021r., 08.04.2021r., 21.05.2021r.;
przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Poznaniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do uzgodnienia jest: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a do wydania opinii jest Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1qPTiG8g59dg94c5kil885VZllB6Cv3Id?usp=sharing
oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu przy ul. Firmowej 1, pokój 4.39, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 77 45 26 240 lub 77 45 26 230. Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia:
w formie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu,
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole;
ustnie do protokołu, w siedzibie organu: adres jak wyżej;
e-mailem, na adres poczty elektronicznej: RDOS.opole@rdos.gov.pl
Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
34100217
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: