Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Szczegóły/
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733-72-00 fax. 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.1.2021.IS
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Ożarów Maz. dnia 28 maja 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 8/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 t.j. ze zm.)
zawiadamiam
że w dniu 27 kwietnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora: Burmistrza Łomianek reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Piotrowskiego, obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą: "rozbudowa drogi gminnej nr 410593W - ulicy Słonecznej w Łomiankach", realizowanej na nieruchomościach lub ich częściach:
- nr ew. 405, 276/2, 276/1, 263, 293/3, 417, 404/2, 400/1, 275, 266, 406/1, 288, 277/1, 408 w obrębie ewidencyjnym 0023, w jednostce ewidencyjnej 143205_4, Łomianki - miasto.
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą
poczty, e-maila, telefonu;
tel.: 22 7337227, email: architektara@pwz.pl.
Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
34100993
drukuj ogłoszenie