Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Żórawina o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34101327
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-240 Wrocław
Ulica
JAGIELOŃCZYKA 11A/16
Osoba kontaktowa
PMN KATARZYNA WIKTOROWSKA-NOWACKA

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XIV/109/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie i udostępnieniu do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 14 czerwca 2021r. do 5 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, w godzinach pracy urzędu. Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zorawina.bip.gov.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2021r. (czwartek), o godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, al. Niepodległości 6, 55-020 Żórawina, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu.
Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Żórawina w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pp@zorawina.pl. W temacie należy wpisać "mpzp Suchy Dwór". Wszystkie uwagi i wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2021r.
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. Z dokumentacją przedmiotowego planu można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu takiego żądania na adres pp@zorawina.pllub telefonicznie.
Wójt Gminy Żórawina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. nr 119 str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Gminy Żórawina (www.gminazorawina.pl) w zakładce Ochrona danych Osobowych oraz w siedzibie Administratora.
34101327
drukuj ogłoszenie