Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o zamiarze wszczęcia postęp. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 1146/2

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162654
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

z dn. 02.06.2021 r.

Na podstawie art. 124 a ust. 1 w związku z art. 124b ust. 1 oraz art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.).

z a w i a d a m i a m

o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 1146/2, ob. m. Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, poprzez udzielenie przedsiębiorstwu ENEA Operator Sp. z o.o., zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV wraz ze słupami. Postępowanie administracyjne zostanie wszczęte jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. nr 301 lub telefonicznie pod numerem 52 5810286 powołując się na numer sprawy WN.6821.2.12.2021.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie