Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162673
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Nr GMS.6853.40.2021 .BS

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Starosta Zawierciański informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Zawiercie, obręb Kromołów, oznaczonej jako działka nr 1260/4 - k.m. 6 (brak księgi wieczystej), będącej własnością Jana Orman (s. Kazimierza i Jadwigi), zmarłego 3.11.1982 r., i Marianny Orman z d. Kurek (c. Antoniego i Bronisławy), zmarłej 11.12.2005 r.

Powyższa nieruchomość jest niezbędna Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (siedziba: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów) w związku z planowanym wykonaniem czynności związanych z zadaniem pn. „PT+RBM/UP/00335355/Zawiercie/Żelazna/GazowniaZawiercie/Budowa gazociągu śr/c".

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłaszać się w celu udokumentowania tego prawa w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Sienkiewicza 34, pok. nr 11, tel. 32 450 71 65.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianej nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowej nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ww. inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), w związku z art. 6 pkt 2 u.g.n.

 

drukuj ogłoszenie