Ogłoszenie

Wójt Gminy Masłów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice

świętokrzyskie, Masłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34102717
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-001 Masłów
Ulica
Spokojna 2
Osoba kontaktowa
GMINA MASŁÓW MASŁÓW PIERWSZY

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MASŁÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku z uchwałami Nr XXXIII/295/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów oraz Nr XXXIII/297/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice i sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Masłów w godzinach pracy urzędu. Projekty planów będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Masłowie pod adresem www.maslow.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r. o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Masłów - Sala Samorządowa.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów, należy składać do Wójta Gminy Masłów na adres: Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2021 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
? projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów,
? projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
? prognoz oddziaływania na środowisko do ww. planów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektów planów i prognoz, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
? pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
? ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
? za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@maslow.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Masłów.
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. W trakcie dyskusji publicznej zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.
Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Masłowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.maslow.pl
34102717
drukuj ogłoszenie