Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Goleniowie zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Goleniowskiemu na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162770
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 13/21 wydał w dniu 25 maja 2021 roku postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Goleniowskiemu na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych w kwocie 183,50 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote 50/100) na okres 10 lat tytułem depozytu pieniężnego, jaki przysługiwał Józefowi Kamińskiemu za udział wynoszący 1/2 z 367/1000 części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kulice, gmina Nowogard (powstałej w wyniku podziału działki nr 445), oznaczonej jako działka numer 445/1, o powierzchni 0,0006 ha, objętą księgą wieczystą SZ1O/00021225/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych - przejętej z mocy prawa przez Powiat Goleniowski, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Goleniowskiego nr 8/2018 z dnia 13 września 2018 roku, znak: WAB/D/6746.06.04.2018.MP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z zastrzeżeniem, że ww. kwota wypłacona zostanie spadkobiercom Józefa Kamińskiego, na ich wniosek, bez żadnych dodatkowych warunków, o ile się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia do spadku prawomocnym orzeczeniem sądowym, bądź aktem poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.

drukuj ogłoszenie