Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gryficach, ul....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163046
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


 

INWESTUJ W GRYFICACH
PODSTREFA KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SSE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GRYFIC
O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH położonych przy ul. M. J. PIŁSUDSKIEGO

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

ul. M. J. Piłsudskiego w Gryficach w obrębie miasta nr 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI W ZAŁĄCZNIKU POWYŻEJ

Dla działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała R. M. w Gryficach Nr XLII/450/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., z przeznaczeniem terenu oznaczonym symbolem P - obiektów produkcji, składów i magazynów.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

P R Z E T A R G I odbędą się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 102, I piętro.
WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM
w wysokości 20% ceny wywoławczej w terminie do dnia 10 września 2021 r.

Działki położone są w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefie Gryfice przy ul. M. J. Piłsudskiego w Gryficach przy wyjeździe w kierunku Trzebiatowa po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 109. Dostęp działek do drogi publicznej (wojewódzkiej nr 109) poprzez drogę wewnętrzną w części asfaltową (dz. nr 8/1 - własność Gminy Gryfice w której usytuowane są media - energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz woda) oraz drogi wewnętrzne nr 6/9 i 1/13 nieurządzone.

Zarządcy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości (art. 8 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 1670)

Po uzyskaniu od K-SSSE S.A. decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej,przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-SSSE jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej.

Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego w Gryficach, wywieszono do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gryficach, jak również umieszczono na stronie internetowej Gminy Gryfice www.gryfice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach
II piętro, pokój 214, tel. 91 38-53-241

BURMISTRZ GRYFIC
Andrzej Szczygieł

Gryfice, 8 lipca 2021 r.

drukuj ogłoszenie