Ogłoszenie

Projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lipnica Dolna i Lipnica Murowana

małopolskie, Bochnia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109749
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-700 Bochnia
Ulica
Kazimierza Wielkiego 31
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI

SzczegółyStarosta Bocheński
stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)
zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój nr 6, w terminie od 26 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r., w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Lipnica Dolna i Lipnica Murowana, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego może w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów, a w szczególności właścicieli nieruchomości, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia projekt operatu opisowo - kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy.
Jednocześnie przypominam o obowiązujących zasadach i ograniczeniach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
przed wejściem do pomieszczenia obowiązkowa dezynfekcja rąk,
obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu społecznego,
obowiązek zasłaniania ust i nosa,
w przypadku występowania jakichkolwiek objawów infekcji, w tym kaszlu, gorączki oraz duszności - rekomenduje się pozostanie w domu i udział w wyłożeniu pełnomocnika.
Wszelkie możliwe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 615 37 39.
STAROSTA
Adam Korta
34109749
drukuj ogłoszenie