Ogłoszenie

Syndyk SR w Radomiu ogłasza aukcję, w której oferuje na sprzedaż wierzytelności o wartości nominalnej 175 635 zł należnej od MARKA KOSNO z Makowa...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163215
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Plac Jagielloński 6 lok 1

Szczegóły


Sygn. akt V GUp 199/20

Syndyk Sądu Rejonowego w Radomiu 

Ogłasza aukcję, w której oferuje na sprzedaż wierzytelności o wartości nominalnej 175 635 zł
z terminem wymagalności w dn. 03-09-2020 należnej
od MAREK KOSNO z miejscowości Maków Stary.
Dłużnik złożył pisemne oświadczenie i uznał dług.

Pisemne oferty zakupu w przetargu ofertowym z wolnej ręki, należy przesłać listem poleconym z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem - Aukcja zbycia wierzytelności sygn. Akt V GUp 199/20of" - lub dostarczyć osobiście na adres: Biuro Syndyka, 26-600 Radom, Plac Jagielloński 6 lok 1 w terminie do 05-08-2021. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000 zł na rachunek syndyka nr: 96 1050 1793 1000 0097 3090 4803 z dopiskiem „Łukasiewicz" najpóźniej w dniu składania ofert.

Oferta musi zawierać proponowaną cenę wyrażoną kwotowo i słownie, wskazywać, czego dotyczy, oświadczenie dane oferenta - w przypadku przedsiębiorców: wskazać NIP lub KRS, dowód wpłaty wadium, wskazanie adresu mailowego (do kontaktu jeśli posiada) i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, w przypadku braku wygranej. Brak przystąpienia do umowy zakupu, po wyborze oferenta jest równoznaczne z przepadkiem wadium.

Wygrywa najwyższa cena nie mniejsza niż 25% wartości nominalnej.

Szczegóły po zgłoszeniu się tl. 602313099, drogą mailową: biurojob6@wp.pl rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 06-08-2021 r. o godz. 9.30 w biurze syndyka.

drukuj ogłoszenie