Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości działka ewid. nr 2304 poł. w obrębie Górno, gm. Sokołów Małopolski

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygn. akt XI Ns 70/21 toczy się sprawa z wniosku Zbigniewa Piersiaka o stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości gruntowej (las), oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr. 2304, o pow. 0,58 ha, położonej w obrębie Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. rzeszowski, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej, dla której nie wydano Aktu Własności Ziemi, a która przed przejściem z systemu parcelowego na system działkowy oznaczona była jako Pgr. 3626 poł. we wsi Górno-Rękaw, która powstała na skutek zmiany granicy administracyjnej miejscowości z Pgr. 1581/25 gm. kat. Wólka Sokołowska - objętej nieznanym wykazem hipotecznym Lwh (zniszczonym w czasie działań wojennych).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34110694
drukuj ogłoszenie