Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 11/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34110994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznańska 129/133 fax 22 733-72-01
Znak sprawy: AB.673.10.2021.EK Ożarów Maz. dnia 12 lipca 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 11/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.),
zawiadamiam,
że w dniu 1 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Błonia z siedzibą: ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Parola, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "rozbudowie drogi gminnej - ul. Żukówka i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie (na odcinku od DW 579 do ulicy Łąkowej) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej", realizowanej na działkach lub ich częściach:
nr ew. 164/3, 164/5 w obrębie ewidencyjnym 0027, w jednostce ewidencyjnej 143201_4, Błonie-miasto;
nr ew. 5, 8 (8/1), 9 (9/3), 4/91 (4/158), 4/43 (4/160), 4/35, 4/74, 4/65, 4/71, 1/4, 1/2, 1/3 w obrębie ewidencyjnym 0029, w jednostce ewidencyjnej 143201_4, Błonie-miasto;
nr ew. 3/57 (3/59), 3/9 (3/61), 3/11 (3/63), 59/1 (59/3), 165/1, 135 (135/1), 136 (136/1), 137 (137/1) w obrębie ewidencyjnym 0036, w jednostce ewidencyjnej 143201_5, Błonie-obszar wiejski;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w godzinach pracy urzędu; poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia: 14 lipca 2021 roku.
Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
34110994
drukuj ogłoszenie