Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Kietrza z dnia 31 sierpnia 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

opolskie, Kietrz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34119702
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-130 Kietrz
Ulica
3 Maja
Osoba kontaktowa
GMINA KIETRZ

Szczegóły/Ogłoszenie do prasy/
OGŁOSZENIE BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 ROKU
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r., zmieniającą uchwałę Nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, z późniejszą zmianą, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 września 2021 roku do 5 października 2021 roku,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz, pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kietrzu, sala nr 25, w dniu 27 września 2021 roku o godz. 15.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kietrza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kietrz.pl
Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kietrza, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Kietrza, dodatkowo Rada Miejska w Kietrzu.
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych - Burmistrza Kietrza.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, Urząd Miejski w Kietrzu, 48 - 130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.
Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip. Kietrz.pl./ochrona-danych-osob.html.
Burmistrz Kietrza
Dorota Przysiężna-Bator
34119702
drukuj ogłoszenie