Ogłoszenie

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

łódzkie, Parzęczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34120263
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-045 Parzęczew
Ulica
Południowa
Osoba kontaktowa
GMINA PARZĘCZEW

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Parzęczew
ogłasza:
1. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczew z dnia 31 marca 2005 r.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr III/29/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew zatwierdzonego Uchwała Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r. oraz uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w obrębach: Bibianów - działki nr 189, 206; Chociszew - działki nr 110, 111; Florentynów - działki nr 3, 8/2; Ignacew Folwarczny - działka nr 176; Kowalewice - działki nr 18/4, 18/7, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 352, 238; Mrożewice - działka nr 233; Mariampol - działka nr 179; Orła - działki nr 101/40, 101/41, 134/1, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 203/2, 344; Chociszew - działki nr 427, 428, 429, 430, 453, 381, 383, 289, 290; Różyce - działki nr 35/2, 37, 38; Skórka - działki nr 97, 98, 99; Śliwniki Nowe - działki nr 16/1, 16/2, 95; Trojany - działki nr 27, 72, 45; Wielka Wieś - działka nr 164/7; Wytrzyszczki - działki nr 142, 165, 167/1, 281, 133/4, 133/5, 133/6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 8 września 2021 r. do 30 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany w/w planu będzie również udostępniony w powyższym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na adres: wojt@parzeczew.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.
Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.
2. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Florentynów oraz w obrębie Mariampol oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew dla obszarów położonych w obrębie Parzęczew, na podstawie uchwały nr XXXVI/300/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 lipca 2021 r.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w zmiany planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowiska.
Każdy ma prawo składać wnioski do w/w zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do 22 września 2021 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@parzeczew.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot, oznaczenie nieruchomości oraz planu miejscowego lub prognozy, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Parzęczew jako dokumenty kategorii "A", zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, z siedzibą: ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
4) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.),
7) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie: e-mail: iod@parzeczew.pl, tel. 42 718-60-95 wewn. 125."
34120263
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: