Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

mazowieckie, Drobin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34120861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-210 Drobin
Ulica
Piłsudskiego 12
Osoba kontaktowa
GMINA DROBIN

SzczegółyDrobin, dnia 2 września 2021 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), realizując uchwałę Nr XVI/178/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 września 2021 r. do 5 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (http://www.umgdrobin.bip.org.pl/).
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (http://www.umgdrobin.bip.org.pl/) w zakładce "Tablica ogłoszeń" - "Rok 2021". Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji oraz pytania dotyczące projektu zmiany studium i prognozy prosimy kierować pod numer telefonu (24) 260 14 41 lub przesyłać na adres e-mail: umgdrobin@plo.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 1630, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, w sali obrad na pierwszym piętrze. W trakcie dyskusji zachowane zostaną środki ostrożności wynikające z zasad i ograniczeń wprowadzonych ze względu na stanu epidemii.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany studium lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
09-210 Drobin,
w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szczególności przez pocztę elektroniczną na adres umgdrobin@plo.pl,
ustnie do protokołu,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 13 września 2021 r. do 28 października 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Drobinie. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
W związku z realizacją przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 11a tej ustawy, informuję, że:
administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Drobin jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Drobin (http://umgdrobin.bip.org.pl/), w zakładce Ochrona Danych Osobowych,
prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Wielec
34120861
drukuj ogłoszenie