Ogłoszenie

Ogł. Sądu Rej. w Płocku o zezwoleniu Prezydentowi Miasta Płocka na złożenie do dep. sądowego kwoty tyt. zapłaty za utratę prawa własności...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163862
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 1/20

 

O G Ł O SZ E N I E

Sąd Rejonowy w Płocku postanowieniem z 27 października 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1/20 zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Płocka na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1615,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset piętnaście złotych i 00/100) tytułem zapłaty na rzecz właściciela bądź właścicieli udziału 3840/640695 w nieruchomości położonej w Płocku o numerze ewidencyjnym działki 486/52 o pow. 0,0806 ha, położonej w obrębie 4 Łukasiewicza odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: nr 177/P/2018 z 18 października 2018 roku stała się z dniem 28 listopada 2018 roku własnością Województwa Mazowieckiego, która to kwota ma być wypłacona właścicielom bądź ich następcom prawnym na ich wniosek po wykazania, w terminie 10 lat od wydania przedmiotowego postanowienia, prawa własności do ww. nieruchomości.

 

drukuj ogłoszenie