Ogłoszenie

zawiadamia się, o wszczęciu postęp. na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie wydania decyzji o zezwol. na realizację inwest. drogowej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163908
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z
15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1817),

zawiadamia się,

o wszczęciu postępowania na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka, złożonego w dniu 30 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polegającej na budowie dróg gminnych ulicy Łopianowej oraz 7KD-D Projektowanej wraz z przebudową odcinka ul. Łopianowej w rejonie skrzyżowania
z ul. Kowalczyka.

 

Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek z obrębu 4-06-08 o numerach:

64/5 (wydzielona z działki ewid. nr 64),

94/3 (wydzielona z działki ewid. nr 94),

105/4 (wydzielona z działki ewid. nr 105),

107/11 (wydzielona z działki ewid. nr 107/1),

93/8 (wydzielona z działki ewid. nr 93),

65, 104, 107/7, 107/8, 103/1, 103/2

 

W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:

przebudowy zjazdu oraz rozbiórki fragmentu ogrodzenia na części działki ewid. nr 93/7 (wydzielonej z działki ewid. nr 93) obręb 4-06-08,

budowy zjazdu na części działki ewid. nr 108/1 obręb 4-06-08

przebudowy sieci uzbrojenia terenu (parowej sieci ciepłowniczej) na części działki ewid. nr 64/4

 

Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy innych dróg publicznych (art. 11f ust. 1 pkt 8 ppkt i ww ustawy) z obrębu 4-06-08 o nr 64/4 (wydzielona z działki 64),


Inwestor we wniosku wskazał nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy:

działka ewid. nr 64/5 (wydzielona z działki ewid. nr 64) z obrębu 4-06-08,

działka ewid. nr 93/8 (wydzielona z działki ewid. nr 93) z obrębu 4-06-08,

działka ewid. nr 94/3 (wydzielona z działki ewid. nr 94) z obrębu 4-06-08

działki ewid. nr: 104 i 107/7 z obrębu 4-06-08.

 

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 44 38 282, pokój nr 404A, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: